ޚަބަރުތައްސުޕްރީމް ކޯޓަށް 12 އަހަރު ފުރިގެން މިދިޔައީ، އިޖާދީ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމުގެ އައު ގޮތްތަކެއް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވި އެކަންކަމުގެ ހެޔޮ ތަޖުރިބާއާއެކު – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 12 އަހަރު ފުރިގެން މިދިޔައީ، އިޖާދީ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމުގެ އައު ގޮތްތަކެއް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވި އެކަންކަމުގެ ހެޔޮ ތަޖުރިބާއާއެކު – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން މިއަދު ދެއްވި ޚިޠާބު ފަށްޓަވަމުން، ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާ، އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި