އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/40 - ތާރީޚް: 2020-08-05 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް، މއ. އެވަރގްލޯރީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/40 - ތާރީޚް: 2020-08-06 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް، މއ. އެވަރގްލޯރީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2013/SC-A/34 - ތާރީޚް: 2020-08-06 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބީއެމްސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2020-08-06 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، މއ. އަތަމާގެ / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ޝަކުވާ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު