އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޒުހަރު ރަޝާދު، އެޅެހެށިވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/94 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސަމީރު އަހްމަދު، މއ. މީރު، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ދުނގެތިމާގެ، ށ. ފޭދޫ

ބާވަތް: ސާބިތު ދަރަނި

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/43 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ނާހިދު، އަލްފާ، ރ. މީދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙައުޒާން ނިޡާމް، ދިލްކަޝްވިލާ، ގއ. ދާންދޫ

ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/SC-A/23 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/36, 2018/SC-A/37, 2018/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2020-09-27 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1.އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ، ފުނާޑް.ދިލްޝަންގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް2. މުޙައްމަދު އިރުޝާދު، ހީނާގެ، އދ.މަހިބަދޫ3. ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް، ޖަންބުމާގެ، އއ.އުކުޅަސް4. މުޙައްމަދު އަނަސް، ކާނިމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ5. ޞަލާހު ޙުސެއިން، ކުޅިބަލާގެ، އދ.މަހިބަދޫ6. އަޙްމަދު މަޝްހޫދު، ސީވިއު، ސ.ހުޅުދޫ7. އަހްމަދު އަސްލަމް، ފިޔަނޫމާގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ8. މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަލިވާގެއާގެ، ނ.ފޮއްދޫ9. އިދުރީސް ޢަލީ، އެތުމާގެ، ތ.ކަނޑޫދޫ10. މުޙައްމަދު ޙާރިޝް، ޑެއިޒީވިލާ، އދ.މަންދޫ11. މުޙައްމަދު ޤާސިމް، އިރުމަތީގެމ އދ.ދިގުރަށް12.އަބްދުﷲ ޝަޒްލީމް، ދުނގެތިމާގެ، ސ.ހިތަދޫ13. ޢަބްދުﷲ އާނިސް، ރޭޝަން، ސ.މަރަދޫ14. ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް، އިރުޝާދު، ށ.މާއުނގޫދޫ15. މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، ބުލޫރެސްޓް، ހއ.ދިއްދޫ16. ޙުސައިން ނަޝީދު، ރޯޝަނީގެ، ހދ.މަކުނުދޫ17. މުޙައްމަދު ރަފީޢު އަޙްމަދު، ހަނީވިލާ، ސ.ހިތަދޫ18. ބުންޔާމީން ޙަސަން، ޖަނަވަރީގެ، އދ. މަހިބަދޫ19. މަބްރޫކް އަޙްމަދު، ދަނބުސުތުލިގެ، އދ.މަހިބަދޫ20. އިބްރާހީމް މުޖުތަބާ، އެވަރގްރީން، ބ.ތުޅާދޫ21. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، މަލާޒް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި22. މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހަޒާރުމާގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2020-09-27 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޒުހަރު ރަޝާދު، އެޅެހެށިވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/30 - ތާރީޚް: 2020-09-27 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޝަމީމް ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 01-01-98

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަޙީދު އިސްމާޢީލް، މީރުބަހުރުއާގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/26 - ތާރީޚް: 2020-09-27 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން)

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ގ. މާލެހިޔާ-1 1803 / ކ. މާލެ.

ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/08 - ތާރީޚް: 2020-09-28 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ގަލްފްކްރާފްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެކުއާސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/18 - ތާރީޚް: 2020-09-28 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢަދުނާން އަނީސް، ބީޗްވިލާ، ގއ. މާމެންދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/41 - ތާރީޚް: 2020-09-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު ޝާއިރާ، މެހުރާ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ބާވަތް: ބިމާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު ޑރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/28 - ތާރީޚް: 2020-09-28 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެޗްއެމްލޫލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/20 - ތާރީޚް: 2020-09-30 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙުސައިން ޢަލީ، ނަޝީ، ޏ. ފުވައްމުލައް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/43 - ތާރީޚް: 2020-09-30 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ނާހިދު، އަލްފާ، ރ. މީދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙައުޒާން ނިޡާމް، ދިލްކަޝްވިލާ، ގއ. ދާންދޫ

ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/39 - ތާރީޚް: 2020-09-30 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދައުލަތް (މާލެސިޓީ ކައުންސިލް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަބީބް ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2020-09-30 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަޔާޟް، ވ.ޝުކުރަން/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޒުހަރު ރަޝާދު، އެޅެހެށިވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/94 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސަމީރު އަހްމަދު، މއ. މީރު، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ދުނގެތިމާގެ، ށ. ފޭދޫ

ބާވަތް: ސާބިތު ދަރަނި

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/43 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ނާހިދު، އަލްފާ، ރ. މީދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙައުޒާން ނިޡާމް، ދިލްކަޝްވިލާ، ގއ. ދާންދޫ

ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/SC-A/23 - ތާރީޚް: 2020-10-01 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު