މުހިއްމު ނިންމުންތައް

ނަން: ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް ބަލައި ނުގަތްފިނަމ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެކަން އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެމައްސަލަ ބަލައި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި އިޖުރާއާތަށް ބަދަލުގެނައުމާގުޅޭ ޕްރެކްޓިސް ސްޓެޓްމަންޓް

ތާރީޚް: 2020-09-08

ތަފްޞީލް: