މުހިއްމު ނިންމުންތައް

ނަން: މ. ނިޔަނދުރު، މާލެ، އަޙްމަދު ނާޡިމްގެ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޚް: 2018-11-04

ތަފްޞީލް: