ޑައުންލޯޑްސް

 • ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ޝަކުވާ ބަލައިދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް -
 • ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު -
 • ޤާނޫނުއަސާސިގެ 95 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް -
 • ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް -
 • SC02 ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު -

  ★އިސްލާޙުކުރެވިފައި★


 • ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް -
 • މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް -
 • ތަދައްޚުލްވާން އެދޭ ފޯމް -
 • SC01 އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު -

  ★އިސްލާޙުކުރެވިފައި★


 • އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް. -
 • ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް -
 • SC03 ވަކީލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން -

  ★އައު★


 • SC04 ބަދަލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން -

  ★އައު★


 • SC05 ވަކީލަށް އެހީތެރިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު -

  ★އައު★


 • SCR01 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު -

  ★އައު★


 • SC06 މައްސަލައިގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު -

  ★އައު★


 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް -
 • ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް -