ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
35        01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  

ނޫސްބަޔާން


ތާރީޚް: 2013 އޮކްޓޯބަރ 30

30 އޮކްޓޯބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ތާރީޚް: 2013 ޖުލައި 20

20 ޖުލައި 2013 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ތާރީޚް: 2013 އޭޕްރީލް 14

14 އޭޕްރީލް 2013 ގައި ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޚް: 2013 އޭޕްރީލް 11

11 އޭޕްރީލް 2013 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޚް: 2013 މާރޗް 28

28މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޚް: 2012 އޮކްޓޯބަރ 8

  08  އޮކްޓޯބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޚް: 2012 އޮކްޓޯބަރ 2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވި ބަޔާން

ޤާނޫނީ ވަކީލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޖީބު އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާން
ތާރީޚް: 2012 މާރޗް 19
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކާރުކޮޅުގައި އިންނަވަނިކޮށް އެކާރުކޮޅަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއާއި މިފަހަކަށް އައިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫސް ބަޔާނެއް މިއަދު ނެރެފި.
ތާރީޚް: 2012 މާރޗް 8
08-03-2012 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން ނެރުއްވި ނޫސް ބާޔާން.
އެންމެފުރަތަމަ ކުރިޔަށް ފަހަތަށް އެންމެފަސް