ކޯޓު ކަލަންޑަރ

ގ. ކެނެރީގެ،މާލެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

28 ޖޫން 2016 - އަންގާރަ

ގ. ކެނެރީގެ،މާލެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް  އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ....


އިތުރު ޚަބަރުތައް